Pravidla proplácení startovného na sportovních soutěžích z rozpočtu SKH KHK 

 
 

1.    Startovné se proplácí 1x ročně ke konci kalendářního roku, na základě podkladů předložených členy spolku.

 

2.    Startovné se standardně proplácí ve výši  50% ze zaplacené částky, maximálně však do výše 300 Kč na osobu, u kolektivních sportů za účasti alespoň 1/2 členů SKH v družstvu bude maximální výše tohoto příspěvku na startovné činit 700 Kč na družstvo. Startovné může být proplaceno až do výše 100% zaplacené částky, s ohledem na charakter soutěže, dosažený výsledek v soutěži a úroveň reprezentace spolku. O konkrétní výši proplaceného startovného v tomto případě rozhoduje Výkonný výbor spolku.

 

3.    Proplacení startovného je dále podmíněno následovně :

a)    Na soutěžích startuje jednotlivec, či družstvo pod hlavičkou HZS KH kraje, nebo pod hlavičkou SKH. Toto musí být ověřitelné ve startovní nebo výsledkové listině.

b)    Z každé sportovní soutěže bude účastníky zpracována stručná zpráva, případně doplněná fotodokumentací, která bude uveřejněna na webu SKH.

 

4.    Startovné se neproplácí:

a)    Na soutěžích, které mají povahu služebních akcí uvedených v příloze č.1 Pokynu ředitele HZS KHK č. 133/2015. Startovné z těchto soutěžích se uvádí do vyúčtování cestovních náhrad jako ostatní výdaj a je proplaceno v plném rozsahu.

b)    Na  regionálních soutěžích místního významu.

 

5.    Do stručné zprávy o účasti na soutěži ve formátu MS Word uveďte zejména: 

a)    Oficiální název soutěže, datum a místo konání

b)    Jmenný seznam zúčastněných členů SKH

c)    Dosažené výsledky zúčastněných členů SKH

d)    Odkaz na webovou stránku soutěže (pokud existuje)

e)    Kopii výsledkové listiny, případně odkaz na webovou stránku s výsledkovou listinou (pokud existuje)

f)     Výši zaplaceného startovného (např. „ Zaplaceno jednotlivé startovné ve výši 6x 200,- Kč“, nebo např. „ Zaplaceno startovné za družstvo ve výši 1000,- Kč“ )

g)    Subjektivní popis průběhu soutěže, případně poznámky a doporučení pro příští účast v soutěži (např. nutnost zajištění ubytování předem, komplikované parkování v místě apod.)